Corpus of literary texts for secondary textbooks

From    01/07/2018

  To      30/06/2021

Project supervisor : BOUGHENDJOUR Fouzia

Team members :

HAMIDA Nassima

Research Units

- UCCLLA  : Cité Bahi Amar, Bloc A, N°1 Es-Sénia BP 1955 -El M'naouer 31000 Oran, Algerie. Tél / Fax : +213 (0) 41.55.42.48 / E-mail : ucclla @ crasc.dz

- URTT : Cité Bahi Amar, Bloc A, N°1 Es-Sénia BP 1955 -El M'naouer 31000 Oran, Algerie. Tél / Fax : +213 (0) 41.55.42.46 / E-mail : urtt @ crasc.dz

- RASYD : Université de Blida 2, El Afroun, Algerie / E-mail : rasyd @ crasc.dz

- TES : Faculté des Arts et de la culture, Université de constatine 3 constantine, Algerie. E-mail : tes @ crasc.dz

Contact Details

+213 41 62 06 95
+213 41 62 07 03
     +213 41 62 07 05
     +213 41 62 07 11

 +213 41 62 06 98

contact @ crasc.dz

C.R.A.S.C. B.P. 1955 El-M'Naouer Technopôle de l'USTO Bir El Djir 31000 Oran